Par projektu

 

Apgaismības mēdiju prakses / Medienpraktiken der Aufklärung

ERASMUS+ programmas stratēģiskās augstskolu partnerības ietvara projekts, 2017-2019

Projekta kods 2016-1-DE01-KA203-002908

Projekts, kas ar šādu nosaukumu Latvijas Universitātē tiek īstenots kopš 2016. gada rudens, guvis finansiālu atbalstu ERASMUS+ programmas stratēģiskās augstskolu partnerības ietvaros, lai pievērstos Apgaismības laikmeta zinātniskai izpētei. Potsdamas Universitāte (Universität Potsdam) ir šī projekta, kam finansējumu piešķīrusi Eiropas Savienības Komisija uz laika periodu no 2017. līdz 2019. gadam, koordinējošā institūcija. Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte nodrošina šī projekta veiksmīgu realizāciju Latvijā.

Četru augstskolu – Potsdamas Universitātes, Latvijas Universitātes, Tartu Universitātes (Tartu Ülikool) un Bordo Universitātes (Université Bordeaux Montaigne) – kopīgas iniciatīvas ierosinātās sadarbības mērķis ir savienot atbilstošas studiju un pētnieciskās programmas starpdisciplināram izpētes darbam, kurā piedalās arī arhīvi, bibliotēkas un izdevniecības. Tādēļ būtisks pienesums šajā sadarbībā ir, piemēram, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, LU Akadēmiskās bibliotēkas un LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta kā arī Latviešu folkloras krātuves izpētes materiālu kolekcijas un zinātniskā ekspertīze, kas pieejamas projektam. Līdzvērtīgus intelektuālos un zināšanu resursus piedāvā arī pārējās projekta dalībvalstis. Būtiskākās projekta aktivitātes, kuras tiks īstenotas sākot ar 2017. gada pavasari, paredz starp universitātēm-partnerēm studentu un mācībspēku apmaiņu, starptautisku vasaras skolu Rīgā un Tartu 2017. gada augustā-septembrī, tematisku izstādi “Baltija kā pārnacionāla mediju vide” / „Das Baltikum als transnationale Medienlandschaft”, kas 2018. gada pavasarī notiks Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Tartu Universitātes bibliotēkā, kā arī projekta noslēguma zinātniskā konference “Mediju tirgus eiropeizācija Apgaismībai sākoties” / „Europäisierung des Medienmarktes seit der Aufklärung“, kas notiks 2019. gada vasarā Bordo.

Projekta tematiskais fokuss “Apgaismības mediju prakses” ļauj pieslēgties šī brīža aktuālajām Apgaismības pētniecības tendencēm. Apgaismība, kas tradicionāli raugoties, savu epohālo raksturu ieguva apmēram 18. gadsimta pirmajā pusē, padarīja Baltiju – toreiz Kurzemes hercogiste, kā arī Krievijas impērijas Vidzemes un Igaunijas guberņas – par īpašu jaunu un progresīvu ideju laboratoriju: Rīgai kļūstot par “Apgaismības metropoli”, Eiropas ziemeļos neparastais un šķietami utopiskais tika īstenots. Šo īpatnību dēļ Latvija un Igaunija ir ļoti interesantas netradicionālai Apgaismības fenomenu izpētei. Modernās zinātnes – vēsture, kā arī literatūras, valodu, mākslas un mūzikas vēsture un filozofija – kopš vairākiem gadu desmitiem izveidojušas jaunu izpratni par Apgaismību kā sociālu un mediju fenomenu Eiropas kultūrā: tas nozīmē, ka Apgaismība tiek definēta kā tāda kultūras prakse, kas atklāj un lieto tai īpašus mediālas vizualizēšanas, refleksijas un kritikas veidus; tieši tāpēc Apgaismība hronoloģiski nav ierobežojama tikai 18. gadsimta ietvarā, bet – domājot par tai raksturīgo ideju vēstures fenomenu paliekošo ietekmi uz Eiropas sabiedrībām – attiecināma arī uz mūsdienām. Projekta programmā iekļautās aktivitātes paredz atbilstoši šādai izpratnei par Apgaismību savienot vēsturiskas studijas par dažādām mēdiju praksēm un informācijas tīkliem 18. gadsimtā ar šodienas attīstības procesiem jaunāko mediju vidē un pārnacionāliem komunikāciju saskarsmju veidiem. Tāpēc projekta ietvaros tiek apzināti starpdisciplinārie un ārpus tiem esošie teorētiskie aizsākumi un pieturas punkti, kuri ļauj produktīvi sadarboties literatūrzinātnei, vēsturei un publicistikai, un attīstīt digitālās tekstuālo vēstures avotu, kuru kolekcijas glabājas dažādu valstu arhīvos un bibliotēkās, izpētes un publiskošanas metodes. Projekta partneri no Francijas, Vācijas, Latvijas un Igaunijas – ideju kategorijās domājot – reprezentē zīmīgu, vēsturiski formējušos Eiropas Apgaismības pārneses un transformāciju telpu.

Andris Levāns, asoc. Prof. Dr.

LU Vēstures un filozofijas fakultāte

atbildīgais projekta koordinators

andris.levans@lu.lv

Krišjānis Lācis

LU Vēstures un filozofijas fakultātes doktorants

projekta asistents

krisjanis_lacis@inbox.lv

 

Atbalstītāji: